Dr.Royal Raymond Rife

Člověk, který uměl vyléčit rakovinu, ale byl umlčen a zničen...

Jedno z doložených svědectví

Přepis soudního proces z roku 1961, USA, Kalifornie.
Dr.Royal Raymond Rife svědčil v procesu proti člověku, který měl odvahu používat jeho generátor.

Česky překlad:
Obžalovaní lidé státu Kalifornie
John Marsh, Lallas Bateson a John Crane.

Depozice Royal R. Rife.
Pořízeno ve městě Tijuana, Baja California, Mexická republika, 7. března 1961.

1. Otázka : Uveďte prosím své jméno?

Odpověď : Royal Raymond Rife.

2. Otázka : Kde nyní bydlíte?

Odpověď : Jako turista v Tijuaně

3. Otázka : Máte v úmyslu zúčastnit se jako svědek soudního líčení této akce?

Odpověď : Ne.

4. Otázka : Jste ten samý Royal R. Rife, který vynalezl systém zabíjení nebo deaktivace patogenních organismů elektronickými vlnami nebo frekvencemi produkovanými nástroji podobnými těm, které vyrobil pan John Crane, jeden z obžalovaných? v tomto případě?

Odpověď : Ano.

5. Otázka : Pokud ano, kdy jste začali s experimentální prací na tomto systému?

Odpověď : 1915.

6. Otázka : Jak dlouhé období pokrývala vaše práce při vývoji zařízení a technikách jeho použití?

Odpověď : Od roku 1920 do současnosti - 40 let a vývoj stále pokračuje.

7. Otázka : Jaká je základní teorie, na základě které jste hledali způsob zabíjení patogenních organismů?

Odpověď : Teorie koordinační rezonance s frekvencemi, kterou jsem dokázal, by zabila mikroorganismy přenosem elektronů a vnitřním napětím patogenních buněk vlivem elektromagnetických a elektrostatických sil.

 

8. Otázka : Jaké druhy patogenních organismů jste v těchto experimentech studovali?

Odpověď : Tetanus, tyfus, kapavka, syfilis, stafylokoky, pneumonie, streptothrix, streptokoky, tuberkulóza, sarkom, karcinom, lepra, dětská obrna, cholera, aktinomykóza, vozhřivka, dýmějový mor, antrax, kolitida, chřipka, chřipka, opar , vředy a mnoho dalších virových bakterií a hub.

9. Otázka : Z jakých zdrojů byly tyto organismy získány?

Odpověď : Hooper Foundation, Paradise Valley Sanitarium, z Northwestern Medical University v Chicagu, z Mayo Clinic a od mnoha lékařů.

10. Otázka : Jaký druh laboratorního vybavení jste měli pro použití v těchto experimentech?

Odpověď : Měl jsem jednu z nejlépe soukromě vybavených laboratoří na světě, kompletní s milionvoltovým rentgenem, frekvenčními přístroji, elektronickým testovacím zařízením, přesnými soustruhy, frézami, vrtačkami, tvarovačem a veškerým vybavením nezbytným k výrobě přístrojů, mikroskopů, skla foukání a chirurgickou místnost pro zvířata se sterilizátory parního typu a patologickou místnost doplněnou mikroskopy všech typů virových mikroskopů, které jsem navrhl a postavil pro izolaci viru rakoviny, viru TBC, viru tyfu a mnoha dalších virů. Nechal jsem si nastavit stop motion mikroskop pro studium života mikroorganismů od kolébky až po hrob. Měl jsem zvířata v klecích v suterénu se zázemím pro 1000 zvířat. Výzkumná laboratoř Rife byla klimatizována a vlhkost řízena na jednu desetinu stupně.

11. Otázka : Kde byla umístěna vaše laboratoř?

Odpověď : Na Alcott Street naproti Bridges Mansion v Point Loma.

12. Otázka : Studoval jste kromě jiných patogenních organismů viry?

Odpověď : Ano.

13. Otázka : Byly pro vaše studium virů vyžadovány nějaké speciální nástroje?

Odpověď : Ano.

14. Otázka : Co to bylo?

Odpověď : Prizmatické virové mikroskopy a porcelánové filtry Berkefelt, mikromanipulátor a elektronické testovací přístroje a frekvenční přístroje.

15. Otázka : Dalo se to všechno získat z běžných komerčních zdrojů?

Odpověď : Ne, nemohl jsem je koupit na volném trhu a dodnes se nedají sehnat.

16. Otázka : Pokud některé nebylo možné získat z běžných komerčních zdrojů, jak jste je získali?

Odpověď : Musel jsem navrhnout a postavit tyto nástroje, abych dosáhl toho, čeho jsem chtěl svým výzkumem dosáhnout.
17. Otázka : Kdo je navrhl?

Odpověď : Navrhl jsem je.

18. Otázka : Kde byly vyrobeny?

Odpověď : Ve výzkumné laboratoři Rife.

19. Otázka : Popište nám tyto speciální nástroje.

Odpověď : Univerzální mikroskop byl popsán a publikován v časopise Franklinova institutu. Čas mi nedovoluje popsat všechny ty nástroje, které jsem navrhl a zkonstruoval. Mikromanipulátor byl použit k pitvě a operaci buněk. Spektrometr sloužil k měření úhlů krystalů, frekvenční přístroje sloužily k hubení bakterií, virů a hub, mikroskopy typu prizmatických virů sloužily ke studiu živých virů, bakterií a hub, petrografický mikropolariskop analyzovat chemikálie a barevné frekvence s polarizovaným světlem, speciální atmosféry obsahující vzácné plyny byly použity k poskytnutí ionizovaného záření k přenosu energie ke zvýšení virulence a k devitalizaci všech mikroorganismů podle potřeby.

20. Otázka : Které patogenní organismy jste studovali ve formě viru?

Odpověď : Virus rakoviny, virus tyfu, virus tuberkulózy, herpes virus, virus B-coli, virus poliomyelitidy a asi 40 dalších virů, které nebyly nikdy předtím izolovány.

21. Otázka : Jak jste tyto viry získali?

Odpověď : Z čistých kultur známé a lékařsky diagnostikované tkáně lidských onemocnění filtrovaných přes porcelánové berkefeld filtry.

22. Otázka : Popište své experimenty, kterými jste izolovali tyto viry.

Odpověď : Po získání filtrované formy se pomocí mikropipety umístí kapka tekutiny na sklíčko. Toto sklíčko je umístěno na stolek mikroskopu kteréhokoli z pěti virových mikroskopů, které jsem navrhl a postavil. Speciální stoupající hranol, který pracuje na principu protisměrné rotace, vybírá část světelné frekvence, která osvětluje tyto viry v jejich vlastních charakteristických chemických barvách vyzařováním koordinační světelné frekvence a virus se stává snadno identifikovatelným podle barev odhalených při pozorování. K jejich zobrazení stačí zvětšení 8 000 až 17 000x. Než jsem postavil virové prizmatické mikroskopy, nařezal jsem přes 15 000 preparátů a vyzkoušel jsem všechny typy kyselých a anilinových barviv, ale bez výsledků po dobu deseti let.

23. Otázka : Jak jste určili, zda jsou tyto viry patogenní?

Odpověď : Testem na zvířatech a ze známých zdrojů a mikroskopickým vyšetřením, které proškolenému pozorovateli odhalí skutečnou identitu mikroorganismů.

 

24. Otázka : Popište své experimenty, které jste provedli, abyste dokázali, že tyto viry byly patogenní.

Odpověď : Při jedné sérii testů na rakovinu jsem naočkoval virus, který jsem izoloval a filtroval z neulcerované prsní hmoty, albínské kryse, nádor se nechal růst a pak jsem nádor chirurgicky odstranil a znovu izoloval a filtroval. virus z části rozemletého nádoru a naočkoval další krysu a opakoval tento postup 411krát, aby se prokázalo, že tento virus byl původcem rakoviny. Testů na mnoho dalších nemocí, jako jsou ty, které byly zmíněny výše, je příliš mnoho na to, aby se s nimi v tuto chvíli vůbec začalo.

25. Otázka : Jak dlouhé časové období pokrývala vaše práce/studie těchto virů a důkaz jejich patogenního charakteru?

Odpověď : Pouze 15 let na virus.

26. Otázka : Studoval jste také bakteriální formy patogenních organismů spojených s těmito viry?

Odpověď : Ano.

27. Otázka : Zjistili jste, zda jsou některé bakterie schopny uvolňovat určitou formu viru?

Odpověď : Ano. Virus se uvolňuje z bakterií stejně jako kuře snáší vejce.

28. Otázka : Jak jste to zjistili?

Odpověď : Pozorováním virů a studiem buněk a fotografiemi virů, které jsem udělal já, a fotografií, kterou John Crane pořídil z filmu rakovinového viru, který je chráněn autorským právem.

29. Otázka : Jaké jsou některé bakterie, u kterých jste zjistili, že jsou schopné uvolňovat určitou formu viru?

Odpověď : Bacillus coli, tuberkulóza, tyfus a mnoho dalších.

30. Otázka : Byly určité druhy kultivačních médií vhodnější než jiné pro studium vztahu mezi bakteriálními a virovými formami?

Odpověď : Média vyvinutá Arthurem I. Kendallem známá jako K media se ukázala jako lepší než jiné typy bakteriálních médií.

31. Otázka : Pokud ano, proč nebo jakým způsobem byla některá kulturní média pro tento účel nadřazena jiným?

Odpověď : Kvůli dosaženým výsledkům.

32. Otázka : Byli s vámi v některé z těchto studií spojeni nějací lékaři nebo vědci?

Odpověď : Ano.

33. Otázka : Kdo to byli?

Odpověď : Milbank Johnson, MD, Arthur I. Kendall, Ph.D., EC Rosenow, MD, Coolidge of General Electric, OC Gruner, MD, Henry Seiner, Dr. Copp, MD, Alvin G. Foord, MD, Ernest Lynwood Walker, MD, a Karl Meyer, MD, z Hooper Foundation of San Francisco, George Dock, MD, Waylen Morrison, MD, Dr. Fischer, MD, Verne Thompson, Ben Cullen, Ray Lounsberry, MD, James B. Couche, MD, Charles F. Tully, DDS, Arthur Yale, MD, RT Hammer, MD, John Crane, David Sawyer, Don Tully, J. Heitger, MD, Royal Lee, Ph.D., TO Berger, MD, Alice Kendall, a mnoho dalších.

34. Otázka : Kde s vámi pracovali?

Odpověď : Práce byly prováděny v různých laboratořích, kancelářích a budovách v San Diegu a ve Spojených státech. Cestoval jsem po celém světě a mnoho lékařů, vědců a vedoucích pracovníků mě navštívilo v mých různých laboratořích včetně Rife Research Laboratory, Point Loma Lab zřízené u Dr. Tullyho, Rife Virus Microscope Institute a dalšího mikroskopu a zařízení pro temnou komoru v Poté, co jsem v roce 1946 uzavřel Rife Research Laboratory, jsme v San Diegu poskytli bezplatně policejní kriminální laboratoři chemikálie, přesné přístroje, elektronické přístroje a školení v mikroskopických technikách a laboratorní diagnostice a další vybavení a skleněné zboží v hodnotě tisíců dolarů. Další laboratoř pro výzkumné práce na přeměně mořské vody byla zřízena a používána na úpatí Canyon Street v Point Loma.

35. Otázka : Jakou roli měli v některém z těchto experimentů nebo studií?

Odpovědět: Zpočátku byla práce a původ vyvíjen pod mým vedením a vedením. Později se jejich práce stala zájmem spolupráce a sledování dosažených výsledků. Zpočátku jsem pracoval s volnými vazebními členy, abych získal oscilaci zvuku, a pak s použitím vysílačů jsem se snažil vyvážit zvuk a modulovat zvuk na nosnou vlnu, abych přenesl zvukovou energii, ale zjistil jsem, že jak zvuk, tak zvuk přenášený přes trubice jako anténa fungovala stejně dobře v bezbolestné a neškodné metodě pro lidskou tkáň. Coolidge zařídil mnoho trubek. Milbank Johnson, multimilionář, zřídil a dohlížel na tři kliniky pro lidský výzkum. První klinika byla zřízena pod zvláštním lékařským výzkumným výborem University of Southern California s Dr. Rufusem B. Von Klein Smidtem ve výboru v domě Ellen Scripps v La Jolla v roce 1934. Johnson vybral vynikající lékaře, aby nám pomohli klinické práce jako Docks, Morrison, Foord, Meyer, Kendall, Rosenow, Fisher z Dětské nemocnice v New Yorku a další pomáhající nebo pozorující byli Heitger, Lounsberry, Copp, Alice Kendall, Henry Seiner, Gruner, Berger, Hammer, Couche, Yale a Cullen. Walker a já jsme studovali lepru a izolovali jsme virus, o kterém jsme společně prokázali, že je společný pro krysu, půdu a lidskou lepru, a našel jsem frekvenci, která by lepru odstranila. Dr. Gonin, MD, mě navštívil a já jsem poslal Henryho Seinera, aby tamním lékařům předvedl virový mikroskop v Anglii. Alice Kendall pro mě pracovala v laboratoři a také Henry Seiner a další. Od roku 1950 pokračoval John Crane v tomto výzkumu. Ostatní byli návštěvníci a zájemci. Mnoho dalších pomáhalo při propagaci tohoto výzkumu a AMA potlačila veškeré úsilí a výzkumné znalosti o mém vývoji.

36. Otázka : Pěstovali jste bakterie a viry v různých kultivačních médiích?

Odpověď : Ano.

37. Otázka : Jak jste určil, co to bylo?

Odpověď : Mohou být snadno diagnostikovány podle jejich vlastních skutečných barev, které jsou vyzařovány, když jsou umístěny v jakémkoli z pěti virových mikroskopů, které jsem navrhl a postavil pro tuto identifikaci a studium viru.

38. Otázka : Jaké studium a zkušenosti jste měl ve vědě o optice před zahájením těchto experimentů?

Odpověď : Studoval jsem 6 let u Hanse Luckela, který byl optickým vědcem a výzkumníkem Karla Zeisse. Také jsem udělal všechny mikrofotografie pro Atlas parazitů, který byl vytvořen na univerzitě v Heidelbergu. Dva roky jsem také studoval oční chirurgii.

39. Otázka : Po jakou dobu jste takové studium absolvoval a získal tyto zkušenosti?

Odpověď : Devět let před zahájením vlastního výzkumu.

40. Otázka : Našli jste běžné mikroskopy, jaké lze získat z komerčních zdrojů, vhodné pro studium těchto virů?

Odpověď : Ne.

41. Otázka : V jakých ohledech měli nedostatek?

Odpověď : Mají nedostatečný výkon, špatné detaily a rozlišení a špatné rozlišení a nemohou osvětlit virus vybranou frekvencí nebo frekvencemi monochromatického paprsku světla, který je nutný k tomu, aby virus viděl. Ovládání světla je velmi důležité.

42. Otázka : Jaký typ mikroskopu považujete za nezbytný k dokončení studia těchto virů?

Odpověď : Prizmatické virové mikroskopy, které jsem navrhl a postavil pouze pro studium a výzkum virů. Nikdy jsem se nepokoušel komercializovat tyto nástroje. Byly nabídnuty Bauschovi a Lombovi, ale nedokázali ospravedlnit náklady na nástroje pro stavbu těchto složitých nástrojů a lékaři si je také nemohli dovolit koupit, protože by byly příliš drahé na to, aby je průměrná laboratoř vůbec zvážila.

43. Otázka : V čem se lišily od komerčně dostupných typů?

Odpověď : V hlavni byly hranoly, které propouštěly světlo. Jeviště muselo být vodorovné a pod jevištěm se nacházela řada kondenzorových čoček mezi mojí patentovanou mikroskopickou lampou a tyčovým hranolem. Speciální rozteče čoček byly důležité pro kompenzaci extra dlouhé délky tubusu 220 a 440 mm a byl zajištěn vyšší stupeň přesnosti nastavení stolku. V univerzálním mikroskopu posune sedm otáček číselníku zkoumaný objekt o jeden mikron; bylo také zajištěno štěrbinové ultra osvětlení.

44. Otázka : Získali jste druh speciálních mikroskopů, které jste považovali za nezbytné?

Odpověď : Ano.

45. Otázka : Jak jste je získali?

Odpovědět: Postavil jsem mnoho a některé jsem si koupil a nechal je postavit podle mých specifikací.

46. ​​Otázka : Jaké to byly typy?

Odpověď : Standardní výzkumné typy, prizmatické typy virů, krystalografické, petrograficko-mikropolariskopické, polarizované a historické typy.

47. Otázka : Co dělaly tyto speciální mikroskopy, co by komerčně dostupné typy neuměly tak dobře?

Odpověď : Ukažte virus a dovolte nám je studovat naživu a identifikovat je jako virus a umožněte nám diagnostikovat je, pokud jde o onemocnění, které způsobily a byly spojeny.

48. Otázka : Co je nutné k tomu, aby byly bakterie a viry viditelné pod mikroskopem?

Odpověď : Za prvé musí být dostatečně vysoký výkon, aby je mohl pozorovatel vidět, a za druhé musí být identifikovány frekvencí světla, která se koordinuje s chemickými složkami viru nebo filtrovatelné formy v otázce. Pokud vím, dnes existuje pouze jeden přístroj, který tyto viry dokonce ukáže, a to je Rife Prismatic Virus Microscope, který jsem pro tuto práci postavil. Elektronový mikroskop je pro tuto studii nepoužitelným zařízením, protože viry jsou okamžitě zabity a vy nevíte, v jaké formě je vidíte, a obecně se jeví jako kulaté kuličky zaschlých chemických částic.

49. Otázka : Jaké různé metody barvení bakterií a virů se běžně používají?

Odpověď : Kyselé a analinové barviva s mnoha složeními jsou komerčně dostupné.

50. Otázka : Shledali jste tyto běžné metody barvení dostatečné pro experimenty, které jste provedli?

Odpověď : Ne.

51. Otázka : Pokud ne, jaké byly jejich nedostatky?

Odpověď : Neukázali bičíky ani virus.

52. Otázka : Vymysleli jste jinou metodu barvení nebo zviditelnění bakterií a virů?

Odpověď : Ano.

53. Otázka : Jaká byla tato metoda?

Odpověď : Vymyslel jsem skvrnu s vojtěškovým senem a rtutí pro bičíky na B-coli a tyfus, abych spočítal jejich koncentraci. Virus byl poprvé zviditelněn proměnnou frekvencí světla řízenou stoupajícím hranolem protisměrného rotačního charakteru a irisovou clonou, kondenzorovými čočkami a dalšími dříve zmíněnými prvky.

54. Otázka : Vysvětlete, jak to bylo provedeno.

Odpověď : Rotací a variabilním nastavením monochromatického paprsku Rife Prismatic Virus Microscopes.

55. Otázka : Jak jste získali nástroje potřebné k tomu?

Odpovědět: Postavil jsem je ve své výzkumné laboratoři. Což je ukázáno ve filmech, které má John Crane v RVMI (Rife Virus Microscope Institute).

56. Otázka : Jaké studium a zkušenosti jste měl ve vědě o bakteriologii?

Odpověď : Studoval jsem bakteriologii na John Hopkins University a University of Heidelberg a ve své vlastní výzkumné laboratoři.

57. Otázka : Za jak dlouho jste toto studium a zkušenosti získali?

Odpověď : 40 let.

58. Otázka : Kromě studia bakterií a virů rostoucích v kultivačních médiích jste také studovali jejich účinky na laboratorních zvířatech naočkovaných takovými bakteriemi nebo viry?

Odpověď : Ano.

59. Otázka : Jaké druhy zvířat byly použity v takových experimentech?

Odpověď : Albino krysy, morčata, králíci. Měl jsem asi 800 krys, které byly neustále používány.

60. Otázka : Kde byly takové experimenty prováděny?

Odpověď : Ve výzkumné laboratoři Rife v Point Loma.

61. Otázka : Pod kým vedením?

Odpověď : Pod mým vedením.

62. Otázka : Pomáhali vám v některé z těchto studií na naočkovaných laboratorních zvířatech nějací další vědci nebo lékaři?

Odpověď : Ne, ale měl jsem muže, kteří pro mě pracovali a pomáhali mi.

63. Otázka : Pozorovali nějací další vědci některé z těchto studií nebo experimentů, aniž by jim ve skutečnosti pomáhali?

Odpověď : Ano.

64. Otázka : Kdo to byli?

Odpověď : Dr. Kendall, Gruner, Johnson, Couche, Copp, Lounsberry, Berger, Seiner, Cullen, Foord, Rosenow, Karl Meyer, Walker a další, jak bylo uvedeno výše.
65. Otázka : Jakou část měli na takových studiích?

Odpověď : Přinášením rakovinné tkáně, spoluprací na výsledcích, používáním virových mikroskopů a pozorováním mých výsledků a pozorování, pěstováním viru a prováděním klinických testů na virech, bakteriích a houbách na kulturách a lidských případech nebo pacientech pro jejich vlastní výzkum a poznání.

66. Otázka : V důsledku takových studií jste vy a Dr. Arthur I. Kendall publikovali zprávu o některých vašich experimentech nebo studiích filtrovatelných forem bacilu tyfu?

Odpověď : Ano.

67. Otázka : Byla tato zpráva zveřejněna v „California and Western Medicines“, Journal of the California Medical Association, ve vydání z prosince 1931?

Odpověď : Ano.

68. Otázka : Jedná se o kopii článku? (Přiloženo jako ukázka obžalovaného)

Odpověď : Ano.

69. Otázka : Byl to Dr. Arthur Isaac Kendall, Ph.D., v té době ředitel lékařského výzkumu na Northwestern University Medical School?

Odpověď : Ano.

70. Otázka : V červenci 1932 jste pokračovali v některých studiích bakterií a virů s Dr. Arthurem Isaacem Kendallem v jeho laboratoři na Northwestern University Medical School?

Odpověď : Ano.

71. Otázka : Pozoroval v té době Dr. EO Rosenow, MD, z Divize experimentální bakteriologie Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, některé z této studie provedené na Northwestern University Medical School v laboratoři Dr. Kendalla?

Odpověď : Ano.

72. Otázka : Publikoval Dr. Rosenow zprávu o této studii v červencovém vydání Mayo Clinic Bulletin z roku 1932?

Odpověď : Ano.

73. Otázka : Je toto kopie této publikace článku Dr. Rosenowa? (Přiložen jako ukázka B)

Odpověď : Ano.

74. Otázka : Kdy jste asi začali s experimenty s vlivem elektronických frekvencí na bakterie a viry?

Odpověď : 1920.

75. Otázka : Jak jste získali zařízení nebo mechanismus používaný ke generování takových frekvencí?

Odpověď : Některé cívky jsem navinul sám. Ostatní díly, které jsem koupil.

76. Otázka : Jak jste zjistili, zda konkrétní frekvence měly nějaký vliv na bakterie nebo viry?

Odpověď : Pozorováním bakterií a virů pod mikroskopem Rife Virus Prismatic Microscope ve spojení s aplikací elektronické energie.

77. Otázka : Dokázali jste zabít nebo deaktivovat nějaké bakterie nebo viry tím, že na ně byly aplikovány elektronické proudy nebo paprsky?

Odpověď : Ano.

78. Otázka : Můžete vyjmenovat některé bakterie a viry, které jste byli schopni zabít nebo deaktivovat takovými prostředky?

Odpověď : Tetanus, tyfus, kapavka, pallidum treponema, stafylokoky, zápal plic, streptothrix, bacillus coli, tuberkulóza, streptokoky, sarkom, karcinom a mnoho dalších. A bylo zjištěno, že použitím kombinací těchto frekvencí pro různé mikroorganismy lze pomoci mnoha dalším nemocem, jako jsou sinus, vředy, šedý zákal, artritida, poliomyelitida atd.

79. Otázka : Existuje rozdíl mezi pojmy „zabít“ a „deaktivovat“, jak jste je používali? To znamená, byly některé z těchto virů nebo bakterií zbaveny své virulentní aktivity, aniž by je musely úplně zabít?

Odpověď : Ano. Při některých výzkumech bylo zjištěno, že po přenosu na jiné médium již nedojde k žádné další reprodukci.

80. Otázka : Po ošetření virů nebo bakterií aplikací určitých elektronických proudů nebo paprsků na ně, jak jste zmínil, došlo někdy k nějaké změně ve vzhledu takových bakterií nebo virů, jak je vidět pod vaším mikroskopem? Pokud ano, popište to.

Odpověď : Ano. Některé typy explodují nebo se rozpadnou a některé se spojí jako záseky nebo slepení.

81. Otázka : Byl jste v tomto období obeznámen s Dr. Milbank Johnsonem, MD?

Odpověď : Ano.

82. Otázka : Účastnil se nějakých vašich experimentů nebo studií o vlivu elektronických frekvencí na bakterie a viry?

Odpověď : Ano.

83. Otázka : Účastnil se nějakých vašich experimentů nebo studií o vlivu těchto elektronických frekvencí na laboratorní zvířata, která byla naočkována různými chorobami?
Odpověď : Ano.

84. Otázka : Poskytli jste jeden ze svých elektronických frekvenčních generátorů [Rife Machines] Dr. Milbank Johnsonovi k použití?

Odpověď : Ano.

85. Otázka : Po jakou dobu to používal?

Odpověď : 8 let.

86. Otázka : Kde to využil?

Odpověď : V nemocnici Santé Fe v Los Angeles a na soukromé klinice v Pasadeně.

87. Otázka : Byl tento elektronický frekvenční generátor [Rife Machine] používán jím nebo pod jeho vedením při léčbě nemocí lidských pacientů?

Odpověď : Ano.

88. Otázka : Hlásil vám výsledky těchto léčebných postupů?

Odpověď : Ano.

89. Otázka : Pozoroval jste podávání některého z těchto způsobů léčby?

Odpověď : Ano.

90. Otázka : Pozoroval jste výsledky těchto léčebných postupů?

Odpověď : Ano.

91. Otázka : Jaké změny jste pozoroval ve stavu kteréhokoli z pacientů, které takto ošetřoval Dr. Milbank Johnson pomocí nástroje, který jste mu poskytli? Popište je podrobně?

Odpověď : Pozoroval jsem několik případů šedého zákalu atd.

92. Otázka : V době, kdy Dr. Milbank Johnson tak používal váš elektronický frekvenční generátor [Rife Machine], znali jste se s Dr. Jamesem B. Couchem, MD ( nyní zesnulý)?

Odpověď : Ano.

93. Otázka : Podílel se Dr. James B. Couche na práci Dr. Milbanka Johnsona při léčbě lidských pacientů pomocí frekvenčního generátoru [Rife Machine]?

Odpověď : Ano.

94. Otázka : Poskytli jste Dr. Jamesi B. Couche, MD, jeden ze svých elektronických frekvenčních generátorů [Rife Machine] pro jeho vlastní potřebu?

Odpověď : Ano. Společnost Beam Ray Corporation postavila dva nástroje [Rife Machine] pro Dr. Couche.

95. Otázka : Kdy zemřel Dr. Milbank Johnson?

Odpověď : 1942.

96. Otázka : Pokračovala práce Dr. Milbanka Johnsona při léčbě lidských pacientů vaším frekvenčním generátorem [Rife Machine] i po jeho smrti?

Odpověď : Ano.

97. Otázka : Používal Dr. James B. Couche nadále frekvenční generátor [Rife Machine], který jste mu poskytli? Pokud ano, do jakého data?

Odpověď : Ano, dokud nezemřel v roce 1959.

98. Otázka : Kdy zemřel Dr. James B. Couche?

Odpověď : Na jaře 1959.

99. Otázka : Sdělil vám Dr. James B. Couche výsledky svého použití vašeho elektronického frekvenčního generátoru [Rife Machine]?

Odpověď : Ano.

100. Otázka : Pozorovali jste některou z léčebných procedur prováděných Dr. Jamesem B. Couchem s vaším frekvenčním generátorem [Rife Machine]?

Odpověď : Ano.

101. Otázka : Pozorovali jste výsledky nějaké léčby, kterou provedl Dr. James B. Couche s vaším frekvenčním generátorem [Rife Machine]?

Odpověď : Ano.

102. Otázka : Jaké změny jste pozoroval ve stavu kteréhokoli z lidských pacientů, kteří byli takto léčeni vaším frekvenčním generátorem [Rife Machine] od Dr. Jamese B. Couche?

Odpověď : Viděl jsem případy rakoviny a tuberkulózy, které se úplně uzdravily. Viděl jsem bratra Dr. Couche, který přijel z Anglie. Měl 30letý sinusový stav s hrozným odvodněním. Dr. Couche na něj použil frekvenční přístroj a za tři týdny byl v pořádku. Dr. Couche léčil doktora Hamera, MD, na sinusový stav, který se vyčistil. Dr. Couche léčil doktora Butterfielda, MD švagra, který měl ztuhlé zápěstí * tuberkulózu kosti, která se vyjasnila. Také jsem viděl mexického chlapce, který měl osteomyelitidu kosti, kterou Dr. Couche vyčistil pomocí frekvenčního nástroje. Viděl jsem George Lemma, jak ho doktor Couche léčil na tuberkulózu a on přijel z Chicaga zemřít. Byl poslán z Vulclain Home. Jakmile zjistili, že Couche dostává výsledky, pokusili se získat všechny své pacienty zpět, ale Lemm řekl ne, že s Couchem skončí a úplně se uzdravil.

103. Otázka : Poskytli jste Dr. Arthuru W. Yale, MD, (nyní zesnulému) jeden ze svých elektronických frekvenčních generátorů [Rife Machine]? Pokud ano, kdy?

Odpověď : Ano. Objednal si přístroj od Beam Ray Corporation v roce 1937.

104. Otázka : Poskytl vám Dr. Arthur W. Yale nějaké zprávy o výsledcích své léčby lidských pacientů vaším zařízením s elektronickým frekvenčním generátorem [Rife Machine]?

Odpověď : Ano.

105. Otázka : Pozoroval jste některou z léčebných metod poskytnutých Dr. Arthurem W. Yaleem?

Odpověď : Ano.

106. Otázka : Pozorovali jste stav některého z pacientů Dr. Arthura W. Yalea poté, co byli léčeni vaším elektronickým frekvenčním generátorem [Rife Machine]? Pokud ano, jakou změnu v jejich stavu, pokud vůbec nějakou, jste pozorovali?

Odpověď : Ano. Úplně se uzdravili ze syfilis, rakoviny, tuberkulózy a mnoha dalších infekcí.

107. Otázka : Prováděli jste nějaké pokusy na laboratorních zvířatech, která byla naočkována nějakými chorobami, abyste určili účinek léčby vaším elektronickým generátorem frekvence [Rife Machine] na taková zvířata?

Odpověď : Ano.

108. Otázka : Jaké druhy zvířat jsi používal?

Odpověď : Albino krysy, králíci, morčata.

109. Otázka : Jakými chorobami byla tato zvířata naočkována?

Odpověď : Sarkom, karcinom, tuberkulóza, tyfus atd.

110. Otázka : Byla některá z těchto zvířat naočkována rakovinou v jakékoli formě?

Odpověď : Ano.

111. Otázka : Popište podrobně experimenty, které jste provedli, abyste určili účinek léčby vaším elektronickým generátorem frekvence [Rife Machine] na tato zvířata.

Odpovědět: Před naočkováním zvířete bylo pozorováno dvoutýdenní karanténní období s analýzou stolice a kontrolou metabolismu, aby bylo zajištěno, že zvíře je bez onemocnění a v dobrém zdravotním stavu. Při jedné sérii testů na rakovinu jsem naočkoval rakovinový virus, který jsem izoloval z neulcerované lidské prsní hmoty, albínské kryse a nechal jsem si vypěstovat nádor. Chirurgicky jsem odstranil tento nádor a znovu izoloval virus a naočkoval další krysu. Udělal jsem to 411krát v jedné sérii testů, abych dokázal, že BX nebo virus, který jsem izoloval, byl ve skutečnosti původcem rakoviny. Tento postup je zobrazen v dokumentárním filmu Johna Cranea o této práci a také ukazuje virus rakoviny před a po devitalizaci pomocí frekvenčního nástroje Rife. Je zobrazena vzduchová bublina vstupující do krycího sklíčka, protože jsem ho neutěsnil. Udělali jsme také velký kus práce na tuberkulóze se zvířaty a dokázali jsme, že k dosažení výsledků musí být devitalizována forma tyčinky i forma viru, což vyžaduje dvě frekvence, jednu pro každou formu, než dojde k zotavení. Léčba všech nemocí se ukázala jako úspěšná a u každé nemoci byly provedeny stovky testů s odpovídajícími kontrolami, než byly stanoveny kritické frekvence.

112. Otázka : Srovnávali jste následný stav zvířat takto ošetřených vaším generátorem frekvence se stavem „kontrolních“ zvířat, která byla naočkována nemocí, ale nebyla léčena vaším generátorem frekvence [Rife Machine]? Pokud ano, popište rozdíl, pokud existuje, který jste v jejich stavu pozorovali.

Odpověď : Ano. Inokulované kontroly uhynuly a kontroly, které nebyly inokulovány, nebyly ovlivněny.

113. Otázka : Kolik experimentů tohoto druhu jste provedli?

Odpověď : 50 000 testů na zvířatech a 400 zkumavek denně na mých pokusech.

114. Otázka : V jakém časovém období jste prováděli tyto experimenty?

Odpověď : 26 let.

115. Otázka : Zjistili jste na základě těchto experimentů, že je nějaký rozdíl, jakou konkrétní frekvenci jste použili při léčbě nějaké určité nemoci?

Odpověď : Ano.

116. Otázka : Reagovala nějaká nemoc úplně stejně na všechny frekvence nebo na širokou škálu frekvencí? Pokud ano, který?

Odpověď : Ne.

117. Otázka : Dokázali jste určit, zda každý druh bakterií nebo virů, které jste testovali, byl nejvíce ovlivněn nějakou konkrétní frekvencí?

Odpověď : Ano.

118. Otázka : Co se stalo, když jste na něm použili jinou frekvenci?

Odpověď : Nebylo ovlivněno.

119. Otázka: Udělali jste pohyblivý obrázek zobrazující interiér vaší laboratoře a některé její vybavení?

Odpověď : Ano.

120. Otázka : Ukazoval tento pohyblivý obrázek také některé z vašich experimentálních prací na laboratorních zvířatech?

Odpověď : Ano. Je ukázána určitá práce s rakovinou.

121. Otázka : Kdo je na tomto pohyblivém obrázku osoba, která provádí chirurgické operace na laboratorních zvířatech?

Odpověď : Všechny operace jsem provedl v Rife Research Laboratory.

122. Otázka : Kdo má nyní tento pohyblivý obrázek? Dal jsi mu to?

Odpověď : John Crane. Ano.

123. Otázka : Vysvětlil jste někdy Johnu F. Craneovi, jednomu z obžalovaných v tomto případě, principy, na kterých se váš elektronický frekvenční generátor používá při léčbě nemocí?

Odpověď : Ano v roce 1950.

124. Otázka : Informoval jste ho také o konkrétních frekvencích, o kterých jste zjistil, že jsou účinné při léčbě různých onemocnění?

Odpověď : Ano. Verne Thompson a já jsme dali frekvence Johnu Craneovi.

125. Otázka : Kdy jste mu tuto informaci poskytli?

Odpověď : V roce 1950.

126. Otázka : Požádali jste někdy nějaké vládní oddělení nebo agenturu, aby provedlo test vašeho elektronického frekvenčního generátoru za účelem zjištění jeho účinku na nemoci? Pokud ano, který nebo které?

Odpověď : Ano. Ministerstvo zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče a National Research Council, Committee on Growth, Washington DC, The American Cancer Society, The Damon Runyon Fund, The Sloan Kettering Institute, The International Cancer Clinic a mnoho dalších. Neprojevili zájem o elektronickou metodu.

127. Otázka : Vyjádřil někdo z nich ochotu provést takový test nebo dokonce takový test pozorovat? Pokud ano, který?

Odpovědět: Ano. American Cancer Society to zajímalo, dokud nezjistili, že John Crane a já nejsme lékaři, a pak zavolali Johnu Craneovi z New Yorku a prohlásili, že se rozhodli zrušit navrhovaný projekt, který by jim ukázal, jak virus izolovat, učinit ji virulentní, růst rakovinných nádorů a jak rakovinu elektronicky eliminovat. Utrácejí miliony za léky, ale nic za elektroniku, pokud nedoplní léky, jako je rentgen a radioaktivní léčba, která do těla zanese hroznou jizvu a popáleniny, a pak musí mít člověk velké množství drog a léků proti bolesti, aby bolest utlumil. . Drogový vyděrač vydělává deset miliard dolarů ročně jen na rakovině a za tyto peníze se jim podařilo dostat do knih protiústavní zákon, který uváděl, že lidé budou léčit rakovinu pouze lékaři pomocí rentgenu, radioaktivní léčby a chirurgie vytvářející drogový monopol na zabíjení rakoviny; pomalu.

128. Otázka : Provedl někdo z nich někdy skutečně test vašeho elektronického frekvenčního generátoru s použitím frekvencí, které jste shledali jako účinné, pokud víte?

Odpověď : Ne.

129. Otázka : Požádal jste někdy nějakou lékařskou fakultu, aby provedla test vašeho generátoru elektronických frekvencí pomocí frekvencí, které jste shledali jako účinné?

Odpověď : Ano.

130. Otázka : Vyjádřila některá lékařská fakulta ochotu provést takový test, kromě práce zvláštní komise pod vedením Dr. Milbank Johnsona?

Odpověď : Ano. Na Hooperově nadaci Kalifornské univerzity a na Northwestern University Medical School v Chicagu pracovali Ernest Lynwood Walker a Arthur I. Kendall.

131. Otázka : Požádali jste někdy nějakou lékařskou společnost, aby provedla test vašeho generátoru elektronických frekvencí pomocí frekvencí, které jste shledali jako účinné? Pokud ano, který nebo které?

Odpověď: Ano. Americká lékařská asociace.

132. Otázka : Vyjádřila některá lékařská společnost ochotu provést nebo dokonce pozorovat takový test?

Odpověď : Ne.

133. Otázka : Pokud víte, provedla někdy nějaká lékařská společnost test vašeho elektronického frekvenčního generátoru pomocí frekvencí, které jste považovali za účinné?

Odpověď : Ne.

134. Otázka : Prováděl jste nebo sledoval jste někdy test účinku elektronického frekvenčního generátoru typu vyrobeného Johnem F. Craneem, jedním z obžalovaných v tomto případě? Pokud ano, sdělte nám druh testu nebo testů, kdo takový test nebo testy provedl a jaký výsledek jste pozorovali.

Odpovědět: Ano. Viděl jsem, jak přístroj zabíjí žížaly, bacillus coli a další. Ukázal jsem Johnu Craneovi, jak tuto práci provést.

135. Otázka : Byl vám někdy udělen výzkumný pobyt v biochemii od nějakého celostátně známého institutu pro vědecký výzkum?

Odpověď : Ano.

136. Otázka : Jak se to jmenuje?

Odpověď : Andská antropologická expedice.

137. Otázka : Jedná se o kopii ocenění spolu s kopií průvodního dopisu nebo sdělení Andské antropologické expedice? (Přiložen jako ukázka C)

Odpověď : Ano.

 

Zdroj:
https://www.rifevideos.com/dr_royal_rife_deposition_1961.html

Originální přepis:

********************************
Royal Raymond Rife
Deposition of Royal Rife

The People of the State of California

Defendants:

John Marsh, Lallas Bateson, and John Crane

Deposition of Royal R. Rife

Taken in the city of Tijuana, Baja California, Republic of Mexico

March 7, 1961

1. Quest: Please state your name?

Ans: Royal Raymond Rife

2. Quest: Where do you now reside?

Ans: As a tourist in Tijuana

3. Quest: Is it your intention to attend as a witness at the trial of this action?

Ans: No

4. Quest: Are you the same Royal R. Rife who invented the system of killing or de-activating pathogenic organisms by electronic waves or frequencies produced by instruments similar to those made by Mr. John Crane, one of the Defendants in this case?

Ans: Yes

5. Quest: If so, when did you begin your experimental work on this system?

Ans: 1915

6. Quest: How long a period did your work cover, in developing the device and the techniques of its use?

Ans: From 1920 to the present time - 40 years and development is still continuing.

7. Quest: What is the basic theory upon which you sought to find a means of killing pathogenic organisms?

Ans: The theory of coordinative resonance with frequencies which I proved would kill microorganisms by electron transfer and internal stresses of pathogenic cells owing to electromagnetic and electrostatic forces.

8. Quest: What kinds of pathogenic organisms did you study, in these experiments?

Ans: Tetanus, typhoid, gonorrhea, syphilis, staphylococci, pneumonia, streptothrix, streptococci, tuberculosis, sarcoma, carcinoma, leprosy, polio, cholera, actinomycosis, glanders, bubonic plague, anthrax, influenza, herpes, cataracts, glaucoma, colitis, sinus, ulcers and many other virus bacteria and fungi.

9. Quest: From what sources were these organisms obtained?

Ans: The Hooper Foundation, Paradise Valley Sanitarium, from Northwestern Medical University in Chicago, from the Mayo Clinic, and from many medical doctors.

10. Quest: What sort of laboratory facilities did you have, for use in these experiments?

Ans: I had one of the best privately equipped laboratories in the world complete with a million volt x-ray, frequency instruments, electronic test equipment, precision lathes, mills, drill presses, shaper and all equipment necessary to make instruments, microscopes, glass blowing, and a surgical room for animals with sterilizers of the steam type and a pathology room complete with microscopes of all types virus microscopes which I had designed and built for the isolation of cancer virus, T.B. virus, typhoid virus and many other virus. I had a stop motion microscope set up for the life study of microorganisms from the cradle to the grave. I had animals in cages in the basement with facilities for 1000 animals. The Rife Research Laboratory was air conditioned and humidity controlled to one tenth of one degree.

11. Quest: Where was your laboratory located?

Ans: On Alcott Street across from the Bridges Mansion in Point Loma

12. Quest: Did you study viruses, among other pathogenic organisms?

Ans: Yes

13. Quest: Were any special instruments required for your study of viruses?

Ans: Yes

14. Quest: What were they?

Ans: Prismatic virus microscopes and Berkefelt porcelain filters, a micromanipulator and electronic test instruments and frequency instruments.

15. Quest: Were all of these obtainable from ordinary commercial sources?

Ans: No - I could not buy them on the open market and they are still not obtainable even today.

16. Quest: If some were not obtainable from ordinary commercial sources, how did you obtain them?

Ans: I had to design and build these instruments to accomplish what I wanted to attain with my research.

17. Quest: Who designed these?

Ans: I designed them.

18. Quest: Where were they made?

Ans: In the Rife Research Laboratory.

19. Quest: Describe these special instruments for us.

Ans: The universal microscope was described and published by the journal of the Franklin Institute. Time does not permit me to describe all of the many instruments that I designed and constructed. The micromanipulator was used to dissect and operate on cells. The spectrometer was used to measure the angles of crystals, the frequency instruments were used to kill bacteria, virus, and fungi, the microscopes of the prismatic virus type were used to study living virus, bacteria, and fungi, a petrographical micropolariscope was used to analyze chemicals and color frequencies with polarized light, special rare gas glass contained atmospheres were used to provide ionized radiation to transmit energy to increase virulence and to devitalize all microorganisms as desired.

20. Quest: Which pathogenic organisms did you study in virus form?

Ans: Cancer virus, typhoid virus, tuberculosis virus, herpes virus, B-coli virus, poliomyelitis virus, and about 40 other virus that have never been isolated before.

21. Quest: How did you obtain these viruses?

Ans: From pure cultures of known and medical diagnosed tissue of human disease filtered through porcelain berkefeld filters.

22. Quest: Describe your experiments by which you isolated these viruses.

Ans: After the filtered form was obtained, a micropipette is used to place a drop of the fluid on a slide. This slide is placed on the microscope stage of any of the five virus microscopes that I designed and built. A special risely prism which works on a counter rotation principle selects a portion of the light frequency which illuminates these virus in their own characteristic chemical colors by emission of coordinative light frequency and the virus become readily identifiable by the colors revealed on observation. 8,000 to 17,000x magnification is sufficient to see them. Before building the virus prismatic microscopes, I sectioned over 15,000 slides trying all types of acid and aniline dye stains with no results over a period of ten years.

23. Quest: How did you determine whether these viruses were pathogenic?

Ans: By animal test and from known sources and by microscope examination which reveals the true identity of microorganisms to the trained observer.

24. Quest: Describe your experiments made to prove that these viruses were pathogenic.

Ans: On one series of cancer tests, I inoculated the virus which I had isolated and filtered from an unulcerated breast mass into an albino rat, the tumor was allowed to grow and then I surgically removed the tumor and again isolated and filtered the virus from a portion of the ground up tumor and inoculated the next rat and repeated this procedure 411 times to prove that this virus was the causative agent of cancer. Tests on many other diseases such as those previously mentioned are too numerous to even start on at this time.

25. Quest: About how long a period of time did your work/study of these viruses, and proof of their pathogenic character, cover?

Ans: 15 years on virus only.

26. Quest: Did you also study bacterial forms of pathogenic organisms associated with these viruses?

Ans: Yes

27. Quest: Did you find whether some bacteria were capable of releasing a form of virus?

Ans: Yes. Virus are released from bacteria just as a chicken lays an egg.

28. Quest: How did you determine this?

Ans: By virus observation and cell study and virus photographs which I made and one which John Crane made from a film of cancer virus which has been copyrighted.

29. Quest: What are some of the bacteria which you found to be capable of releasing a form of virus?

Ans: Bacillus coli, tuberculosis, typhoid, and many others.

30. Quest: Were certain kinds of culture media better suited than others to the study of the relationship between the bacteria and virus forms?

Ans: A media developed by Arthur I. Kendall known as K media proved superior to other types of bacteria media.

31. Quest: If so, why, or in what way, were some culture media superior to others for this purpose?

Ans: Because of the results obtained.

32. Quest: Were any physicians or scientists associated with you in any of these studies?

Ans: Yes

33. Quest: Who were they?

Ans: Milbank Johnson, M.D., Arthur I. Kendall, Ph.D., E.C. Rosenow, M.D., Coolidge of General Electric, O.C. Grunner, M.D., Henry Seiner, Dr. Copp, M.D., Alvin G. Foord, M.D., Ernest Lynwood Walker, M.D., and Karl Meyer, M.D., of the Hooper Foundation of San Francisco, George Dock, M.D., Waylen Morrison, M.D., Dr. Fischer, M.D., Verne Thompson, Ben Cullen, Ray Lounsberry, M.D., James B. Couche, M.D., Charles F. Tully, D.D.S., Arthur Yale, M.D., R.T. Hammer, M.D., John Crane, David Sawyer, Don Tully, J. Heitger, M.D., Royal Lee, Ph.D., T.O. Berger, M.D., Alice Kendall, and many others.

34. Quest: Where did they work with you?

Ans: Work was conducted in various laboratories, offices, and buildings in San Diego and in the United States. I traveled all over the world and many doctors and scientists and executives visited me at my various laboratories including the Rife Research Laboratory, the Point Loma Lab set up at Dr. Tully’s, the Rife Virus Microscope Institute, and another microscope and dark room facility at San Diego, and I furnished free of charge to the police crime laboratory thousands of dollars worth of chemicals, precision instruments, electronic instruments, and training in microscope techniques and laboratory diagnosis and other equipment and glassware after I closed the Rife Research Laboratory in 1946. Another laboratory for research work on seawater conversion was set up and used at the foot of Canyon Street in Point Loma.

35. Quest: What part did they have in any of these experiments or studies?

Ans: Initially the work and the origin was developed under my control and guidance. Later, their work became an interest of collaboration and observation of the results attained. Initially I worked with loose couplers to get an audio oscillation and then with the use of transmitters, I tried to balance the audio and modulate the audio on a carrier wave to transmit the audio energy but I found that both the audio and the audio transmitted through a tube as an antenna worked equally as well in a painless and harmless method to human tissue. Coolidge furnished many tubes. Milbank Johnson, a multi-millionaire, set up and supervised three human research clinics. The first clinic was set up under a special medical research committee of the University of Southern California with Dr. Rufus B. Von Klein Smidt on the committee in the home of Ellen Scripps in La Jolla in 1934. Johnson selected outstanding doctors to aid us in the clinical work such as Docks, Morrison, Foord, Meyer, Kendall, Rosenow, Fisher of the Children’s Hospital in New York, and others helping or observing were Heitger, Lounsberry, Copp, Alice Kendall, Henry Seiner, Grunner, Berger, Hammer, Couche, Yale, and Cullen. Walker and I studied leprosy and I isolated a virus which we jointly demonstrated was common to rat, and soil, and human leprosy and I found a frequency which would eliminate leprosy. Dr. Gonin, M.D., visited me and I sent Henry Seiner to demonstrate a virus microscope in England to the medical profession there. Alice Kendall worked for me in the lab and so did Henry Seiner and others. From 1950 and on, John Crane has continued on with this research. The others were visitors and interested parties. Many others have aided in promotion of this research and the AMA has suppressed all effort and research knowledge of my developments.

36. Quest: Did you grow bacteria and viruses in various culture media?

Ans: Yes

37. Quest: How did you determine what they were?

Ans: They can be readily diagnosed by their own true colors which are emitted when placed in any of the five virus microscopes that I designed and built for this virus identification and study.

38. Quest: What study and experience did you have in the science of optics, before commencing these experiments?

Ans: I studied for 6 years with Hans Luckel who was Karl Zeiss’s optical scientist and researcher. I also made all the photomicrographs for the Atlas of Parasites which was done at the University of Heidelberg. I also studied eye surgery for two years.

39. Quest: Over about what period of time had you made such study and gained this experience?

Ans: Nine years before commencing on my own research.

40. Quest: Did you find ordinary microscopes, such as are obtainable from commercial sources, adequate for the study of these viruses?

Ans: No

41. Quest: In what ways were they deficient?

Ans: They have insufficient power, poor detail and definition, and poor resolution and cannot illuminate the virus with selected frequency or frequencies of monochromatic beam light which is required to see virus. Control of the light is very important.

42. Quest: What type of microscope did you find necessary to complete your study of these viruses?

Ans: Prismatic virus microscopes which I designed and built for virus study and research only. I have never tried to commercialize on these instruments. They were offered to Bausch and Lomb but they couldn’t justify the cost of tooling to build these complex instruments and the doctors could not afford to buy them either because they would have been too expensive for the average laboratory to even consider.

43. Quest: In what ways did they differ from the commercially available types?

Ans: In the barrel were prisms which transmitted the light. The stage had to be level and a series of condenser lenses between the patented microscope lamp of mine and the risely prism were located below the stage. Special lens spacings were important to compensate for the extra long tube length of 220 and 440 mm and a higher degree of accuracy in stage adjustment was provided. In the Universal microscope - seven turns of the dial move the object under study one micron; slit ultra illumination was also provided.

44. Quest: Did you obtain the kind of special microscopes you found to be necessary?

Ans: Yes

45. Quest: How did you obtain them?

Ans: I built many and I purchased some and had them built to my specifications.

46. Quest: What types were they?

Ans: Standard research types, prismatic virus types, crystallographic, petrographical-micropolariscope, polarized, and historical types.

47. Quest: What did these special microscopes do which the commercially available types would not do as well?

Ans: Show virus and allow us to study them alive and identify them as virus and allow us to diagnose them as to the disease of which they caused and were associated.

48. Quest: What is necessary, in order to make bacteria and viruses visible under the microscope?

Ans: First there must be high enough power to enable the observer to see them and second they must be identified by a frequency of light which coordinates with the chemical constituents of the virus or filterable form in question. To my knowledge there is only one instrument today which will even show these virus and that is the Rife Prismatic Virus Microscope which I built for this work. The electron microscope is a useless device for this study because the virus are killed instantly and you don’t know what form you are seeing them in and they generally appear as round balls of dried up chemical particles.

49. Quest: What different methods of staining bacteria and viruses are in common use?

Ans: Acid and analine dye stains of many formula are commercially available.

50. Quest: Did you find these common methods of staining sufficient for the experiments you performed?

Ans: No

51. Quest: If not, what were their deficiencies?

Ans: They would not show the flagella, or the virus.

52. Quest: Did you devise another method of staining or making visible bacteria and viruses?

Ans: Yes

53. Quest: What was this method?

Ans: I had devised a stain with alfalfa hay and mercury for flagella on B-coli and typhoid to count their concentration. Virus were made visible for the first time with a variable light frequency controlled by a risely prism of a counter rotating nature, and iris diaphragm, condenser lenses and other features previously mentioned.

54. Quest: Explain how it was done.

Ans: By rotation and variable monochromatic beam adjustment of the Rife Prismatic Virus Microscopes.

55. Quest: How did you obtain the instruments necessary to do this?

Ans: I built them in my research laboratory. Which is shown in the movies that John Crane has at RVMI (Rife Virus Microscope Institute).

56. Quest: What study and experience have you had in the science of bacteriology?

Ans: I studied bacteriology at John Hopkins University and the University of Heidelberg and in my own research laboratory.

57. Quest: Over about what period of time did you get this study and experience?

Ans: 40 years

58. Quest: Besides studying bacteria and viruses growing in culture media, did you also make any study of their effects upon laboratory animals inoculated with such bacteria or viruses?

Ans: Yes

59. Quest: What kinds of animals were used in such experiments?

Ans: Albino rats, guinea pigs, rabbits. I had about 800 rats which were used constantly.

60. Quest: Where were such experiments performed?

Ans: In the Rife Research Laboratory in Point Loma.

61. Quest: Under whose direction?

Ans: Under my direction.

62. Quest: Did any other scientists or physicians assist you in any of these studies of inoculated laboratory animals?

Ans: No, but I had men that worked for me and helped me.

63. Quest: Did any other scientists observe, without actually assisting, any of these studies or experiments?

Ans: Yes.

64. Quest: Who were they?

Ans: Dr. Kendall, Grunner, Johnson, Couche, Copp, Lounsberry, Berger, Seiner, Cullen, Foord, Rosenow, Karl Meyer, Walker, and others as stated before.

65. Quest: What part did they take in such studies?

Ans: By bringing cancer tissue, collaborating results, by using the virus microscopes and observing my results and observations, by growing virus and by conducting clinical tests on virus, bacteria and fungi on cultures and human cases or patients for their own research and knowledge.

66. Quest: As a result of such studies, did you and Dr. Arthur I. Kendall publish a report of some of your experiments or studies of filterable forms of bacillus typhus?

Ans: Yes

67. Quest: Was this report published in “California and Western Medicines”, the Journal of the California Medical Association, in the December, 1931, issue?

Ans: Yes

68. Quest: Is this a copy of the article? (Attached as defendant’s exhibit)

Ans: Yes

69. Quest: Was this Dr. Arthur Isaac Kendall, Ph.D., at that time the Director of Medical Research of Northwestern University Medical School?

Ans: Yes

70. Quest: In July, 1932, did you continue some of this study of bacteria and viruses with Dr. Arthur Isaac Kendall in his laboratory at Northwestern University Medical School?

Ans: Yes

71. Quest: At that time, did Dr. E.O. Rosenow, M.D., of the Division of Experimental Bacteriology of the Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, observe some of this study made at Northwestern University Medical School, in Dr. Kendall’s laboratory?

Ans: Yes

72. Quest: Did Dr. Rosenow publish a report of this study in the July, 1932, issue of the Mayo Clinic Bulletin?

Ans: Yes

73. Quest: Is this a copy of this publication of Dr. Rosenow’s article? (Attached as defendant’s exhibit B)

Ans: Yes

74. Quest: About when did you begin your experiments in the effect of electronic frequencies upon bacteria and viruses?

Ans: 1920

75. Quest: How did you obtain the device or mechanism used to generate such frequencies?

Ans: Some coils I wound myself. Other parts I purchased.

76. Quest: How did you determine whether particular frequencies had any effect upon bacteria or viruses?

Ans: By observation with bacteria and virus under the Rife Virus Prismatic Microscope in conjunction with the application of electronic energy.

77. Quest: Were you able to kill or de-activate any bacteria or viruses by the application to them of electronic currents or rays?

Ans: Yes

78. Quest: Can you name some of the bacteria and viruses which you were able to kill or to de-activate by such means?

Ans: Tetanus, typhoid, gonorrhea, treponema pallidum, staphylococci, pneumonia, streptothrix, bacillus coli, tuberculosis, streptococci, sarcoma, carcinoma, and many others. And it was found that by using combinations of these frequencies for the different microorganisms that many other diseases could be helped like sinus, ulcers, cataract, arthritis, poliomyelitis, etc.

79. Quest: Is there a distinction between the terms “kill” and “de-activate” as you have used them? That is to say, were any of these viruses or bacteria deprived of their virulent activity without having to completely kill them?

Ans: Yes. On some research it was found that after transfer to another media no further reproduction would occur.

80. Quest: After treatment of viruses or bacteria by the application to them of certain electronic currents or rays, as you have mentioned, was there ever any change in the appearance of such bacteria or viruses as seen under your microscope? If so, describe it.

Ans: Yes. Some types will explode or disintegrate and some will gather together like log jams or agluetinate.

81. Quest: Were you acquainted with Dr. Milbank Johnson, M.D., during this period?

Ans: Yes

82. Quest: Did he participate in any of your experiments or studies on the effect of electronic frequencies upon bacteria and viruses?

Ans: Yes

83. Quest: Did he participate in any of your experiments or studies on the effect of these electronic frequencies upon laboratory animals which had been inoculated with various diseases?

Ans: Yes

84. Quest: Did you furnish one of your electronic frequency-generators to Dr. Milbank Johnson for his use?

Ans: Yes

85. Quest: Over about what period of time did he use it?

Ans: 8 years

86. Quest: Where did he make use of it?

Ans: In the Sante Fe Hospital in Los Angeles and a private clinic in Pasadena.

87. Quest: Was this electronic frequency-generator used by him or under his direction in the treatment of disease of human patients?

Ans: Yes

88. Quest: Did he report to you the results of these treatments?

Ans: Yes

89. Quest: Did you observe the giving of any of these treatments?

Ans: Yes

90. Quest: Did you observe the results of these treatments?

Ans: Yes

91. Quest: What changes did you observe in the condition of any of the patients so treated by Dr. Milbank Johnson with the instrument you had furnished to him? Describe them in detail?

Ans: I observed some cataract cases, etc.

92. Quest: During the period of time when Dr. Milbank Johnson was so using your electronic frequency-generator, were you acquainted with Dr. James B. Couche, M.D. (now deceased)?

Ans: Yes

93. Quest: Did Dr. James B. Couche participate in the work of Dr. Milbank Johnson in the treatment of human patients with the frequency-generator?

Ans: Yes

94. Quest: Did you furnish Dr. James B. Couche, M.D., with one of your electronic frequency-generators for his own use?

Ans: Yes. The Beam Ray Corporation built two instruments for Dr. Couche.

95. Quest: When did Dr. Milbank Johnson die?

Ans: 1942

96. Quest: Was the work of Dr. Milbank Johnson in treating human patients with your frequency-generator continued after his death?

Ans: Yes

97. Quest: Did Dr. James B. Couche continue to use the frequency-generator which you had furnished to him? If so, until about what date?

Ans: Yes until he died in 1959.

98. Quest: About when did Dr. James B. Couche die?

Ans: In the spring of 1959.

99. Quest: Did Dr. James B. Couche report to you the results of his use of your electronic frequency-generator?

Ans: Yes

100. Quest: Did you observe any of the treatments given by Dr. James B. Couche with your frequency-generator?

Ans: Yes

101. Quest: Did you observe the results of any treatments given by Dr. James B. Couche with your frequency-generator?

Ans: Yes

102. Quest: What changes did you observe in the condition of any of the human patients who had been so treated with your frequency-generator by Dr. James B. Couche?

Ans: I saw cancer and tuberculosis cases that had completely recovered. I saw Dr. Couche’s brother who had come over from England. He had a 30 year sinus condition with terrible drainage. Dr. Couche used the frequency instrument on him and he was well in three weeks. Dr. Couche had treated Dr. Hamer, M.D., for a sinus condition which cleared up. Dr. Couche had treated Dr. Butterfield, M.D.’s brother-in-law who had a stiff wrist * a tuberculosis of the bone which cleared up. Also I saw a Mexican boy who had osteomyelitis of the bone which Dr. Couche cleared up with the frequency instrument. I saw George Lemm, being treated by Dr. Couche for tuberculosis and he had come out from Chicago to die. He was sent from the Vulclain Home. As soon as they found out that Couche was getting results, they tried to get all of their patients back but Lemm said no that he was going to finish up with Couche and he completely recovered.

103. Quest: Did you furnish Dr. Arthur W. Yale, M.D., (now deceased) with one of your electronic frequency-generators? If so, about when?

Ans: Yes. He had ordered an instrument from the Beam Ray Corporation in 1937.

104. Quest: Did Dr. Arthur W. Yale furnish you with any reports of the results of his treatments of human patients with your electronic frequency-generator device?

Ans: Yes

105. Quest: Did you observe any of the treatments given by Dr. Arthur W. Yale?

Ans: Yes

106. Quest: Did you observe the condition of any of Dr. Arthur W. Yale’s patients after they had been treated by him with your electronic frequency-generator? If so, what change, if any, in their condition did you observe?

Ans: Yes. They completely recovered from syphilis, cancer, tuberculosis, and many other infections.

107. Quest: Did you perform any experiments on laboratory animals which had been inoculated with any diseases, to determine the effect upon such animals of treatment with your electronic frequency-generator?

Ans: Yes

108. Quest: What kinds of animals did you use?

Ans: Albino rats, rabbits, guinea pigs.

109. Quest: With what diseases were these animals inoculated?

Ans: Sarcoma, carcinoma, tuberculosis, typhoid, etc.

110. Quest: Were any of these animals inoculated with cancer in any form?

Ans: Yes

111. Quest: Describe in detail the experiments you made to determine the effect upon these animals of treatment with your electronic frequency-generator.

Ans: Before the animal was inoculated a quarantine period of two weeks was observed with stool analysis and metabolism check-up made to be sure that the animal was free of disease and in good health. On one series of cancer tests, I inoculated the cancer virus that I isolated from an unulcerated human breast mass into an albino rat and grew the tumor. I surgically removed this tumor and again isolated the virus and inoculated the next rat. I did this 411 times on one series of tests to prove that the BX or the virus which I had isolated was in reality the causative agent of cancer. This procedure is shown in a documentary film which John Crane has of this work and it also shows the virus of cancer before and after devitalization with a Rife frequency instrument. An air bubble is shown coming into the cover slip because I had not sealed it. We also did a great deal of work on tuberculosis with animals and proved that the rod form and the virus form must both be devitalized to attain results which requires two frequencies, one for each form before recovery can occur. The treatment for all of the diseases proved successful and hundreds of tests were conducted on each disease with adequate controls before the critical frequencies were established.

112. Quest: Did you compare the subsequent condition of the animals so treated with your frequency-generator with the condition of “control” animals which had been inoculated with disease but not treated with your frequency-generator? If so, describe the difference, if any, which you observed in their condition.

Ans: Yes. The inoculated controls died and the controls which were not inoculated were not affected.

113. Quest: About how many experiments of this kind did you make?

Ans: 50,000 animal tests and 400 test tubes daily on my experiments.

114. Quest: Over about what period of time did you conduct these experiments?

Ans: 26 years

115. Quest: Did you find, from these experiments, that it made any difference which particular frequency you used in the treatment of any certain disease?

Ans: Yes

116. Quest: Did any disease respond exactly the same to all frequencies, or a wide variety of frequencies? If so, which one?

Ans: No.

117. Quest: Were you able to determine whether each kind of bacteria or virus which you tested was affected most by some particular frequency?

Ans: Yes

118. Quest: What happened when you used a different frequency on it?

Ans: It was not affected.

119. Quest: Did you make a moving picture showing the interior of your laboratory and some of its equipment?

Ans: Yes

120. Quest: Did this moving picture also show some of your experimental work on laboratory animals?

Ans: Yes. Some cancer work is shown.

121. Quest: In this moving picture, who is the person shown performing surgical operations on laboratory animals?

Ans: I performed all surgery at the Rife Research Laboratory.

122. Quest: Who now has this moving picture? Did you give it to him?

Ans: John Crane. Yes.

123. Quest: Did you ever explain to John F. Crane, one of the defendants in this case, the principles upon which your electronic frequency-generator is used in the treatment of disease?

Ans: Yes in 1950.

124. Quest: Did you also inform him of the particular frequencies which you had found to be effective in the treatment of various diseases?

Ans: Yes. Vern Thompson and I gave the frequencies to John Crane.

125. Quest: When did you furnish him this information?

Ans: In 1950

126. Quest: Did you ever request any governmental department or agency to make a test of your electronic frequency-generator to determine its effect upon diseases? If so, which one or ones?

Ans: Yes. The Department of Health, Education and Welfare and the National Research Council, Committee on Growth, Washington DC, The American Cancer Society, The Damon Runyon Fund, The Sloan Kettering Institute, The International Cancer Clinic and many others. They have shown no interest in an electronic method.

127. Quest: Did any one of them express willingness to make such a test or even to observe such a test? If so, which one?

Ans: Yes. The American Cancer Society was interested until they found out that John Crane and I are not medical doctors and then they called John Crane from New York and stated that they had decided to cancel the proposed project which would have shown them how to isolate the virus, make it virulent, grow the cancer tumors and how to electronically eliminate the cancer. They spend millions on drugs but nothing on electronics unless it will supplement drugs like x-ray and radioactive treatments which put terrible scar tissue and burns inside the body and then the person has to have a great amount of dope and painkillers to keep the pain down. The drug racketeer makes ten billion dollars annually on cancer alone and with this money they have been able to have an unconstitutional law put on the books which stated that people will only be treated for cancer by medical doctors with x-ray, radioactive treatments, and surgery creating a drug monopoly to kill cancer; slowly.

128. Quest: Did any one of them ever actually make a test of your electronic-frequency generator, using the frequencies which you had found to be effective, so far as you know?

Ans: No

129. Quest: Did you ever request any medical school to make a test of your electronic-frequency generator, using the frequencies which you had found to be effective?

Ans: Yes

130. Quest: Other than the work of the special committee under Dr. Milbank Johnson, did any medical school express a willingness to make such a test?

Ans: Yes. Work was done at the Hooper Foundation of the University of California and at the Northwestern University Medical School in Chicago by Ernest Lynwood Walker and Arthur I. Kendall.

131. Quest: Did you ever request any medical society to make a test of your electronic-frequency generator, using the frequencies which you had found to be effective? If so, which one or ones?

Ans: Yes. The American Medical Association.

132. Quest: Did any medical society express a willingness to make, or even to observe such a test?

Ans: No

133. Quest: So far as you know, has any medical society ever made a test of your electronic frequency-generator, using the frequencies which you had found effective?

Ans: No

134. Quest: Have you ever made or observed a test of the effect of the electronic frequency-generator, of the type produced by John F. Crane, one of the defendants in this case? If so, tell us the kind of test or tests, who made such test or tests, and what result you observed.

Ans: Yes. I saw the instrument kill earthworms, bacillus coli and others. I showed John Crane how to accomplish this work.

135. Quest: Have you ever been awarded a research fellowship in biochemistry by any nationally-known institute for scientific research?

Ans: Yes.

136. Quest: What is the name of it?

Ans: Andean Anthropological Expedition

137. Quest: Is this a copy of the award, together with a copy of the covering letter or transmittal from the Andean Anthropological Expedition? (Attached as defendant’s exhibit C)

Ans: Yes.

Co napsat na závěr?

Text ze kterého mrazí.
Soudní proces z roku 1961.

Obrázek nechť si každý udělá sám.

VAROVÁNÍ

Studie a vědecké testování různých typů Rife přístrojů stále probíhají. Věnují se např. sledování nízkoenergetických vlny jako léčbu rakoviny. Testují se nové i stejně fungující jako původní Rifeho přístroje.

Jedna studie se týkala malého počtu lidí s pokročilou rakovinou. Měli typ rakoviny jater nazývaný hepatocelulární karcinom. Vědci zjistili, že nízkofrekvenční vlny ovlivňují rakovinné buňky. Na normální buňky to nemělo vliv. Ale tento výzkum je stále v experimentální fázi a není jasné, jak přesně by mohl fungovat. A co je důležité, elektromagnetické frekvence použité v tomto výzkumu nebyly stejné jako u strojů Rife.

Navzdory důkazům, že nízkoenergetické vlny mohou zabíjet rakovinné buňky, potřebujeme další výzkum. Jedině tak se mohou lékaři pomocí nízkoenergetických vln pokusit vyléčit rakovinu.

Je pochopitelné, že pokud jste ve vážném stavu, můžete chtít vyzkoušet cokoli, co si myslíte, že by to mohlo pomoci léčit nebo vyléčit vaši rakovinu. Vždy svůj záměr konzultujte se svým lékařem - specialistou a dodržujte jeho rady ohledně léčby a informujte se i o použití této technologie ve vašem případě ve zdravotnickém zařízení.

Máte pochybnosti?

I my jsme je měli. Jenže sami na sobě máme vyzkoušené co plasma umí a jak nám dokáže ulevi při obtížích a naladit nás ve chvíli, kdy jsme dole a bez nálady.

Celkově po tom čase, kdy s námi plasma je musíme konstatovat, že není moc volných večerů, kdy by plasma nejela pro někoho z naší rodiny.

Rozhodně si nemyslíme, že plasma je spása na všechny problémy lidstva.
Ale s mikrokosmem v nás si umí hodně dobře poradit.
A to i v případech, kdy klasické detekční metody např. odběry krve nezaznamenaly výskyt toho, co BioFeedback naměřil v zárodku.

My už jsme si zvykli na to, že nemusíme čekat, až se přemnoží zoologická zahradu v nás, aby se nashromáždila taková armáda patogenů, aby to dokázaly klasické testy potvrdit.

Nejsme zdravotnické zařízení

Jedná se o alternativní a preventivní metodu, jejímž cílem je ovlivnění organizmu působením bioelektromagnetického pole.

Tato metoda má také svoje omezené možnosti a při správném provedení kvalifikovanou osobou a zvážení celkového stavu nemá nežádoucí účinky.

Při aplikaci není navozován léčebný proces. Nejedná se o léčbu ani diagnostiku klasickou západní medicínou, ale o alternativní způsob, který ji při vzájemném respektování se a spolupráci účinně doplňuje.

Soňka Čižíková

průvodkyně na tvé cestě